Ochrana prírody a krajiny

    

Aktivita

Separated waste collection and countryside cleaning

Active people from Zajezova (especially Igor Chyra) had been managing a project of the collection of separated waste in Pliesovce and its surrounding villages for almost 15 years. When in 2009 the project ceased the question what to do with the waste in Zajezova remained. Thanks to the initiative of the local inhabitant Rado Planicka and the civic association Community for Life in Harmony Zajezova received support for the establishment of collection units for separated waste. The project was financially supported by the Tesco Foundation and the municipality of Pliesovce.

Čítať ďalej...
    

Aktivita

Zber triedeného odpadu v Zaježovej a čistenie čiernych skládok

Aktivisti zo Zaježovej (najmä Igor Chýra) takmer 15 rokov viedli projekt zberu triedeného odpadu v Pliešovciach a okolitých dedinách. Po tom, čo v roku 2009 tento projekt zanikol ostala otvorená otázka, čo z odpadom v Zaježovej. Vďaka iniciatíve miestneho obyvateľa Rada Pláničku a občianskeho združenia Pospolitosť pre harmonický život získala Zaježová podporu na inštalovanie kontajnerov na zber triedeného aj netriedeného odpadu a na vytvorenie zberných miest. Projekt finančne podporila Nadácia TESCO a obec Pliešovce.

Čítať ďalej...
 

Podujatie

Starostlivosť o ovocné dreviny v súlade s prírodou

Kurz bude vedomostný aj praktický. V okolí Vzdelávacieho centra je množstvo stomov na ošetrenie, na ktorých si budete môcť vyskúšať praktické prevedenie. 

Termín udalosti: 
27.3. 2015 (16:45)29.3. 2015 (13:45)
Čítať ďalej...
             

Aktivita

Recycling Centre

The recycling centre was established in 1994 as a project of the Community for Life  in Harmony under the leadership of Igor Chyra.  In 2003 it became independent and was from then being managed by Igor Chyra within the newly founded civic association Jezko. The recycling center’s mission was not only to „save“ as many comodities and resources from being dumped on a land fill, but also the cleanup of the landscape from illegal land fills.

Čítať ďalej...
             

Aktivita

Recyklačné stredisko

Recyklačné stredisko vzniklo v roku 1994 ako projekt Pospolitosti pre harmonický život pod vedením Igora Chýru. V roku 2003 sa osamostatnilo a vzniklo občianske združenie Ježko, ktoré ho spravovalo. Jeho cieľom bolo nielen "zachrániť" čo najväčšie množstvo surovín pred vyhodením na skládky, ale aj čistenie miestnej krajiny od ilegálnych smetísk. Veľmi dôležitým však bolo aj poslanie upozorňovať na problém nadmerného konzumu, ktorého výsledkom je neustále rastúce množstvo odpadu.

Čítať ďalej...

Video

Prelet nad Zaježovou

Prelet nad Zaježovou - krásny pohľad z vtáčej perspektívy na miestne lazy.

Čítať ďalej...
         

Fotky

Four seasons in Zaježová valley

Collection of nice countryside and nature pictures from Zaježová from all seasons of the year.

Čítať ďalej...
         
   

Aktivita

The embellishment of Zajezova

In 2006 locals and participants of a camp organized by the Community for Life in Harmony repaired three of Zajezova’s bus stops – one was built new from wood, the others were painted. Volunteers from Sekier and parents of future pupils of the Zajezova school also built a children playground in front of the school. During another „brigada“, ornamental trees and shrubs were planted in the centre of Zajezova. In 2012 the local inhabitant Lenka Andova initiated another project in which a sign post on Zajezova’s crossroad was installed.

Čítať ďalej...
   

Aktivita

Skrášľovanie Zaježovej

V roku 2006 miestni ľudia a hostia na tábore organizovanom Pospolitosťou pre harmonický život opravili tri autobusové zástavky – nanovo postavili jednu drevenú a ostatné vymaľovali. O rok neskôr sekierski dobrovoľníci a rodičia budúcich školákov vybudovali detské ihrisko pred budovou školy. V rámci spoločnej brigády boli v centre obce vysadené ozdobné kríky a stromy. V roku 2012 sa uskutočnil z iniciatívy miestnej obyvateľky Lenky Andovej ďalší projekt, v rámci ktoého bol na hlavnej križovatke osadený drevený smerovník.

Čítať ďalej...

Stránky